In de bijlage is het definitieve gegevensmodel van de Verantwoordingsinformatie 2023 (dVi) opgenomen. De SBR-wonen rapportage van 2023 valt uiteen in de wettelijke gegevensuitvraag en de Aedes benchmark-uitvraag. Het model is afgestemd in de Expertgroep. In deze bijeenkomst bespreken vertegenwoordigers van woningcorporaties, softwareleveranciers en convenantpartijen (Aedes, Aw, BZK en WSW) het nut en de noodzaak van de uitgevraagde gegevens. Hun inbreng is in dit model verwerkt. Een groot deel van de wijzigingen hangt samen met de invoering van het verticaal toezicht door AW en WSW en de prestatieafspraken.


Een totaaloverzicht van de voorgenomen wijzigingen is tevens opgenomen in de bijlage. Dit overzicht geeft alle wijzigingen (per hoofdstuk) in de wettelijke uitvraag van dVi 2023 ten opzichte van dVi 2022 weer. 


Om inzicht te krijgen in de keuzemenuopties en de requirements en validaties per veld, is het mogelijk om per tabblad middels het plusje rechtsboven, kolommen uit te klappen die deze informatie bevatten. 


*Versie 5-12 bevat enkel aanvullingen vanuit de taxonomie (concept-ID's) en geen verder inhoudelijke wijzigingen.

*Versie 12-3 bevat geen wijzigingen. Enkele een tekstuele aanvulling van dit artikel.

*Versie 8-5 bevat aanscherping percentage in 5.4