De Autoriteit woningcorporaties (Aw) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) beoordelen de risico's van corporaties op basis van een gezamenlijk beoordelingskader (GBK). Hierin liggen onder meer de risicogebieden vast waar zowel Aw als WSW naar kijken. Op hoofdlijnen is het GBK gelijk gebleven maar op een aantal punten is het  geactualiseerd. De update brengt (nieuwe) risicogebieden scherper in beeld. Het heeft geleid tot diverse aanpassingen en het -voor de Aw- verder uitschrijven van onder meer de begrippen volkshuisvestelijk belang en gedrag en cultuur. Bij het geactualiseerde GBK zit een beknopt overzicht met wijzigingen. 

Zie bron: Actualisatie gezamenlijk beoordelingskader Aw en WSW