Op grond van de Woningwet moeten woningcorporaties financiële en niet-financiële (verantwoordings)informatie aanleveren. Via het SBR-wonen portaal worden deze financiële en volkshuisvestelijke gegevens van corporaties verstuurd aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). 


Om het aanleveren van de dVi2021 via het SBR-wonen portaal zo makkelijk mogelijk te maken, zijn er 2 handleidingen ontwikkeld: 

1) Deze handleiding: Toelichting op de uitvraag van de dVi2021 (Onderdeel A) en de opbouw van de WOZ-bezitstabel (onderdeel B);
2) Handleiding proces dVi2021 & WOZ-bezitstabel.


In onderdeel A van deze handleiding wordt een toelichting verstrekt met betrekking tot inhoudelijke aspecten van de gegevensuitvraag. Vervolgens volgt in onderdeel B van deze handleiding een inhoudelijke toelichting rondom de totstandkoming van de WOZ-bezitstabel.