In de bijlage is het definitieve gegevensmodel de Verantwoordingsinformatie 2021 (dVi) opgenomen. De SBR-wonen rapportage van 2021 valt uiteen in de wettelijke gegevensuitvraag en de Aedes benchmark-uitvraag. Het model is afgestemd in de Expertgroep. In deze bijeenkomst bespreken vertegenwoordigers van woningcorporaties, softwareleveranciers en convenantpartijen (Aedes, Aw, BZK en WSW) het nut en de noodzaak van de uitgevraagde gegevens. Hun inbreng is in dit model verwerkt. Een groot deel van de wijzigingen hangt samen met de invoering van het verticaal toezicht door AW en WSW. De uitvraag is beter afgestemd op de gegevens die de corporatie beschikbaar heeft door aansluiting op VERA elementen. Hierdoor is het voor corporaties gemakkelijker om de gegevens aan te leveren.  

 

Een totaaloverzicht van de voorgenomen wijzigingen is tevens opgenomen in de bijlage.


Het bijgevoegde definitieve gegevensmodel dVi2021 is 3 december 2021 in de Staatscourant gepubliceerd. Het dVi-model is mede dankzij de Stuurgroep VIW en input vanuit het Expertteam, bestaande uit onder andere woningcorporaties, tot stand gekomen.