Nee. Op grond van artikel 38 van de Woningwet worden corporaties geacht het overzicht van de verantwoordingsinformatie jaarlijks vóór 1 juli te verstrekken aan de in de wet genoemde uitvragende partijen.

De wet voorziet niet in uitstelmogelijkheden. Om deze reden is het daarom feitelijk niet mogelijk uitstel te verlenen.

Als een corporatie een dVi na 1 juli aanlevert, dan zal de toezichthouder hierop actie ondernemen en/of dit meenemen in zijn toezichtsoordeel.