In de bijlage is het concept gegevensmodel dVi 2020 opgenomen. De SBR-wonen rapportage van 2020 valt uiteen in de wettelijke gegevensuitvraag en de Aedes benchmark-uitvraag. Het model is afgestemd in de Expertgroep. Hierin bespreken vertegenwoordigers van Aedes en een aantal woningcorporaties samen met Aw en WSW nut en noodzaak van de uitgevraagde onderdelen.  Hun inbreng is in dit model verwerkt Een groot deel van de wijzigingen hangt samen met de invoering van het verticaal toezicht door AW en WSW. De uitvraag is beter afgestemd op de gegevens die de corporatie beschikbaar heeft door aansluiting op VERA elementen. Hierdoor is het voor corporaties gemakkelijker om de gegevens aan te leveren. 


Het bijgevoegde definitieve gegevensmodel dVi2020 is 8 december 2020 in de Staatscourant gepubliceerd. Het dVi-model is mede dankzij de Stuurgroep VIW en input vanuit het Expertteam, bestaande uit onder andere woningcorporaties, tot stand gekomen.