Op grond van de Woningwet moeten woningcorporaties financiële en niet-financiële (verantwoordings)informatie aanleveren. Via het SBR-wonen portaal worden deze financiële en volkshuisvestelijke gegevens van corporaties verstuurd aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). 


Om het aanleveren van de dVi2018 via het SBR-wonen portaal zo makkelijk mogelijk te maken, zijn er drie handleidingen ontwikkeld: 

• Handleiding opbouw bestand WOZ-bezitstabel (stap 1)
• Handleiding valideren WOZ-bezitstabel en werking portaal SBR-Wonen voor dVi2018 (stap 2 tot en met 5)
• Deze handleiding: Toelichting op de uitvraag van de dVi2018 (stap 3 en 4)