Op 30 september 2019 zijn het definitieve gegevensmodel voor de dPi2019 en de definities voor onderhoud en beheer voor corporaties in de Staatscourant gepubliceerd. Het definitieve gegevensmodel vormt de basis voor het opstellen en modelleren van de woningcorporatie taxonomie.


In het gegevensmodel dPi2019 realiseerden de ketenpartijen een reductie in de uitvraag van gegevens. Uitgangspunten waren: het verder beperken van de administratieve lasten voor corporaties en het zoveel mogelijk voorkomen van dubbelingen. Een groot deel van de wijzigingen hangt samen met de invoering van het verticaal toezicht door Aw en WSW. 


Het model is afgestemd in de Expertgroep. Hierin bespreken vertegenwoordigers van Aedes en een aantal woningcorporaties samen met Aw en WSW nut en noodzaak van de uitgevraagde onderdelen. De inbreng van de Expertgoep is in dit model verwerkt. Los van reductie van de uitvraag is ook aanbod en vraag verder gestroomlijnd. Het gegevensmodel dPi2019 kan gebruikt worden ter voorbereiding voor het invullen in het portaal.