In de bijlage is het concept gegevensmodel dVi 2018 opgenomen. De ketenpartijen realiseren met het gegevensmodel dVi 2018 een aanzienlijke reductie. Uitgangspunten daarbij waren: het verder beperken van de administratieve lasten voor corporaties en het zoveel mogelijk voorkomen van dubbelingen. Een groot deel van de wijzigingen hangt samen met de invoering van het verticaal toezicht door AW en WSW. Ook het accountantsprotocol 2018 zorgt ervoor dat een aantal onderdelen in de uitvraag is verminderd.


Het model is afgestemd in de Expertgroep. Hierin bespreken vertegenwoordigers van Aedes en een aantal woningcorporaties samen met Aw en WSW nut en noodzaak van de uitgevraagde onderdelen. Hun inbreng is in dit model verwerkt. Los van reductie van de uitvraag is ook aanbod en vraag verder gestroomlijnd. De uitvraag is beter afgestemd op de gegevens die de corporatie beschikbaar heeft door aansluiting op VERA elementen. Hierdoor is het voor corporaties gemakkelijker om de gegevens aan te leveren. Dit zorgt niet direct voor een reductie in het aantal op te vragen “velden”, maar resulteert wel in een reductie van eventuele handmatige slagen die de corporatie nog moet maken. Daardoor nemen de administratieve lasten af.


Doordat het aantal onderdelen in de dVi-uitvraag over het verslagjaar 2018 is verminderd, is de nummering van de overzichten sterk gewijzigd. Daardoor kreeg de uitvraag dVi2018 een logischere structuur.