De afgelopen jaren hebben de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) de samenwerking geïntensiveerd om het toezicht op de corporatiesector effectiever en efficiënter te maken. Deze samenwerking kwam in een stroomversnelling met het verzoek van de minister1 aan beide organisaties om het ‘verticaal toezichtsmodel’ uit te werken. 


Doelstellingen van het ‘verticaal toezicht’ zijn:

  • Consistentie: 

            - Aw en WSW komen tot hetzelfde oordeel óf het is vanuit de verschillende rollen van Aw en WSW uitlegbaar waarom het oordeel verschilt

  • Versterking van het risicoraamwerk (effectiever):

            - verstevigen oordelen, maatregelen en interventies o efficiënte, duidelijke communicatie onderling; “niet in elkaars vaarwater” 

  • Lagere administratieve lasten voor corporaties (efficiënter): 

            - geen dubbel werk door Aw en WSW (“varen op elkaars inzichten”)  o efficiënte, duidelijke communicatie richting corporaties  o aandacht voor perceptie van corporaties (wat levert het op)

  • Intuïtief uitlegbaar: 

            - de inhoudelijke wijze van beoordeling moet transparant, eenvoudig en voorspelbaar zijn. 

 

Een belangrijk onderdeel van het verticaal toezicht is één gezamenlijk beoordelingskader op de terreinen waarop Aw en WSW beiden werkzaam zijn. Daartoe behoort afstemming tussen beide organisaties over de wijze waarop effectieve maatregelen en interventies geïmplementeerd worden.  Dit document bevat het gezamenlijke beoordelingskader dat Aw en WSW hebben opgesteld, alsmede de achtergronden van de totstandkoming daarvan.